samos1.jpg (96410 bytes)

Far:
Olk Von Der Glenne
ZB 351/74

Samos Vom Barnbruch
S 15331/78H
Mor:
Nadja Vom Barnbruch

ZB 31/75

[Bilder][Huvudsidan]